Ga naar de inhoud

Pet van de Luijtgaarden

  Kunstenaar Pet van de Luijgaarden, verzamelaar van verzamelingen

  De projecten van Pet zijn door de aard van het werk laagdrempelig, vinden vaak plaats in de openbare ruimte, zijn meestal low-budget uit te voeren en raken op meerdere manieren aan thema’s als hergebruik, mileu(-educatie), sociale cohesie, (tijdelijke) buurtverlevendiging, kunstparticipatie (en activatie van bewoners), buurtrehabilitering.

  Pet heeft om zich heen een grote groep betrokkenen met daarin een vaste kern van ongeveer 60 regelmatige deelnemers met contact tussen de projecten door. Deze groep heeft ten dele een los verband, op projectbasis geïnteresseerde meehelpende bezoekers, en ten dele een meer gestructureerde basis (denk aan electriciëns, transporteurs, publiciteit, catering en natuurlijk directe productie) die echter voor een goed deel onzichtbaar is voor de buitenwacht (veel gebeurt vanuit het karakter van de projecten relatief informeel al is de verantwoordelijkheid er niet minder om).

  De groep betrokken bij organisatie en interne communicatie is op het moment in een ontwikkeling waarin deze structuur meer geformaliseerd wordt en de inzet van mensen met name op vaardigheid en interesse worden aangesproken en er meer gestuurd wordt op behoeften en doelstellingen. Spanningsveld hierbij is om de vrije sfeer in de groep te behouden (als onderdeel wat mensen trekt) terwijl de onderbouw van projecten daadkrachtiger wordt. De groep vrijwilligers wordt op het moment gebundeld onder de naam Club Pet.

  Met deze ‘vrijwilligerspool met een hoog sociaal aspect’ en een andere manier van denken in het opzetten van projecten (geen inhuur maar alternatieven creëren) zijn de projecten zo goed als zelfvoorzienend in faciliteiten, logistiek en mankracht en daarmee voor overheden ook als kostenbesparend te beschouwen.

  Pet zoekt binnen en buiten zijn projecten actief samenwerking met organisaties die in dezelfde omgeving en/of met dezelfde thema’s bezig zijn.

  Artist Pet van de Luijgaarden, collector of collections

  Due to the nature of the work, Pet’s projects are accessible, often take place in public spaces, can usually be carried out on a low budget and touch on themes such as reuse, environmental education, social cohesion, (temporary ) neighborhood revitalization, art participation (and activation of residents), neighborhood rehabilitation.

  Pet has a large group of stakeholders around it, including a permanent core of approximately 60 regular participants with contact between projects. This group partly has a loose connection, interested visitors on a project basis, and partly a more structured base (think of electricians, transporters, publicity, catering and of course direct production) that is, however, largely invisible to the outside world (many is done relatively informally due to the nature of the projects, although the responsibility is no less).

  The group involved in organization and internal communication is currently undergoing a development in which this structure is becoming more formalized and the efforts of people are mainly addressed based on skills and interests and more focus is placed on needs and objectives. The tension here is to maintain the free atmosphere in the group (as part of what attracts people) while the substructure of projects becomes more decisive. The group of volunteers is currently bundled under the name Club Pet.

  With this ‘volunteer pool with a high social aspect’ and a different way of thinking in setting up projects (no hiring but creating alternatives), the projects are virtually self-sufficient in facilities, logistics and manpower and can therefore also be considered cost-saving for governments .

  Within and outside of its projects, Pet actively seeks collaboration with organizations that are working in the same environment and/or on the same themes.